Welkom op Maison Monique!

Algemene Voorwaarden - Maison Monique

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van Maison Monique

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Maison Monique;

Dag: kalenderdag;

Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Maison Monique georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van Maison Monique

Maison Monique

Frida Katz-erf 110

Telefoonnummer: 06-37449274

E-mailadres: info@maisonmonique.nl

KvK-nummer: 59551097

Btw-identificatienummer: NL853541942B01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod Maison Monique en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Maison Monique en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Maison Monique zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

Artikel 4 - Het aanbod

  1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Maison Monique gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Maison Monique niet.
  2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
             ⦁de prijs inclusief belastingen;
    1. de eventuele kosten van aflevering;
    2. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
    3. de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
    4. de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Maison Monique de prijs garandeert.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Maison Monique onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Maison Monique is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Maison Monique passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal Maison Monique daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Maison Monique kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Maison Monique op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Maison Monique zal bij het product aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging van Maison Monique waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Woonaccessoires

Bij de aankoop van woonaccessoires heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument. De consument is zelf verantwoordelijk voor de kosten die gemaakt worden omtrent de retourzending van de desbetreffende producten.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Maison Monique retourneren, conform de door Maison Monique verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Tekstborden en interieur stickers

Bij aankoop van een tekstbord of interieur sticker kan de consument geen aanspraak maken op retour. Hierbij is het herroepingsrecht uitgesloten. Deze producten worden speciaal voor de klant gemaakt. 

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping 

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Maison Monique dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Voor de interieurstickers geldt uitsluiting van herroepingsrecht. Deze stickers zijn persoonlijk van aard en/of door Maison Monique tot stand gebracht overeenkomstig specificaties van de consument en kunnen niet worden teruggezonden. 

 

Artikel 9 - De prijs

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn incl. 21 % BTW, verpakkingsmateriaal en exclusief verzendkosten. Wanneer u de producten niet in een envelop wilt ontvangen, dan komen de kosten voor ander verzendmateriaal voor uw eigen rekening. 

Maison Monique kan ten allen tijden haar prijzen veranderen, mits de bestelling nog niet heeft plaatsgevonden. 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

Maison Monique staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Maison Monique er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Maison Monique zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het Maison Monique kenbaar heeft gemaakt.

Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 48 uur verzenden tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 1 dag nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Maison Monique zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Maison Monique.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Maison Monique tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Maison Monique bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Interieurstickers dienen binnen 2 maanden te worden gebruikt. Deze dienen volgens de plakinstructies op de website op de juiste ondergrond geplakt te worden. Indien de consument de stickers niet volgens de plakinstructies plakt, is dit geheel voor eigen risico van de koper. Indien de tekst van de interieursticker niet correct is, dient de consument dit binnen 5 werkdagen te melden. Maison Monique zal zo spoedig mogelijk kosteloos de juiste stickers toesturen.

 

Artikel 13 - Betaling

Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen voor levering te worden voldaan. 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Maison Monique te melden.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

Maison Monique beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Maison Monique, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Maison Monique ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Maison Monique binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen Maison Monique en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.